keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

Komissio ja dataroaming ulkomailla

Euroopan komissio on Talouselämän mukaan ottamassa kovat keinot käyttöön, jotta "soitteleminen ja tekstailu muualla Euroopan unionin alueella on pian muuttumassa aivan samanhintaiseksi kuin kotimaassa".

Kirjoitin aiheesta Helsingin Sanomiin pari vuotta sitten. Silloin nopeat verkkoyhteydet kiinteällä kuukausimaksulla olivat jo yleistyneet mutta datan verkkovierailuhinnat olivat aivan mahdottomia. Tässä asiassa näytti olevan niin kuin Stubb sanoo: missä ongelma, siellä EU.

Silloin sain haastattelemiltani suomalaisilta operaattoreilta sen käsityksen, että ongelmalle on hyvin vaikea tehdä mitään, mutta viranomaisten mukaan komissiolta olisi tulossa esitys ongelman ratkaisemiseksi. Tarkkaa tietoa siitä, miten ongelma ratkaistaisiin, ei ollut, mutta hyviä ideoita oli.

Ajatellaanpa vaikka tilannetta, jossa minä olen suomalaisen operaattorin sim-kortilla juuri laskeutunut Pariisiin. Nykykäytännön mukaan oma operaattorini on tehnyt roaming-sopimuksia ranskalaisten operaattorien kanssa, ja jos data-roaming on päällä, laskutus lähtee sitten pyörimään ja käsittämättömän ylihintaisesta datasta saamansa eurot suomalainen ja ranskalainen operaattori sitten jakaisivat keskenään. Paitsi että en tietystikään käytä dataa niillä hinnoilla ollenkaan.

Hyvä idea oli, että EU-lainsäädäntö pakottaisi tässä tapauksessa ranskalaisoperaattorit kilpailuun, eikä suomalaisella operaattorilla olisi muuta roolia kuin velvollisuus laskuttaa minua ja siirtää rahat ranskalaisoperaattorin tilille. Eli saisin itse valita ranskalaisen operaattorin valikosta, jossa ne tarjoavat vaikka 10 eurolla viikoksi nopeaa dataa, kilpailija 12 eurolla vielä nopeampaa ja paremmalla kattavuudella maaseudulla.

Tämä olisi ollut kilpailuun pakottavaa sääntelyä. Mutta nyt puhutaan selvästikin jostain ihan muusta.

Hesarin mukaan ko­mis­saa­ri Neelie Kross on ot­ta­nut ta­voit­teek­si eu­roop­pa­lai­sen vies­tin­täa­lueen, jos­sa ko­ti­maan­pu­he­lu­jen, verk­ko­vie­rai­lu­pu­he­lu­jen ja EU:n si­säis­ten pu­he­lu­jen hin­ta­erot pois­tu­vat as­teit­tain.

Talouselämän jutussa sanotaan, että EU:n uusi roaming- eli verkkovierailumaksut kieltävän lakipykälän olisi määrä astua voimaan joulukuussa 2015.

Euroopan parlamentin teollisuuskomitea hyväksyi lakiehdotuksen tiistaina. Koko parlamentti äänestää asiasta huhtikuun alussa.
Ollaan siis loppusuoralla. Toivottavasti on valmisteltu hyvin.
EU:n kilpailukomissaari Neelie Kroes on jo pitkään halunnut saada lopun roaming-maksuille, joita hän on luonnehtinut operaattoreiden lypsylehmäksi. 
Muun muassa suomalaisoperaattorit ovat vastustaneet maksujen poistoa. Niiden mukaan muutos nostaisi tietoliikennehintoja kotimaassa, koska ne eivät enää saisi tuloja roaming-maksuista.
Tavoite on tietysti oikea. Onhan aivan järjetöntä, että edes rahalla ei saa ostaa euroliittymää operaattorilta, joka toimisi maanosanlaajuisesti ja tarjoaisi kohtuuhintaisia datayhteyksiä kaikkialla 28 jäsenmaan alueella - jos tässä kerran yritetään olla jonkinlainen Euroopan Yhdysvallat. Mutta elleivät nämä uutiset ole aivan harhaanjohtavasti kirjoitettuja, tässä ei olla pakottamassa operaattoreita kilpailuun, vaan kyse on hintasäännöstelystä.

Talouselämän uutisesta nimittäin saa sellaisen käsityksen, että ulkomailla kaikki on samanhintaista kuin kotimaassa, eli että puheluiden, tekstiviestien ja datan hinta lopulta konvergoituisi Euroopassa.

Hesarin uutisessa lain sisältö sanotaan toisin:
Sen mu­kaan eu­roop­pa­lais­ten ope­raat­to­rei­den pi­täi­si ryh­tyä myy­mään ko­ti­mai­sin hin­noin "koh­tuul­li­nen mää­rä" roa­min­gia eli verk­ko­vie­rai­lu­ja.
Eh­do­tus on so­pi­van väl­jä neu­vot­te­lu­ja var­ten. Tois­tai­sek­si ei ole tar­kem­min mää­ri­tel­ty, mi­tä koh­tuul­li­nen mää­rä voi­si tar­koit­taa, ker­too lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Kreetta Simola. 
Se voi tar­koit­taa, et­tä ope­raat­to­ri voi­daan esi­mer­kik­si kuu­kau­den tai vuo­den ai­ka­na vel­voit­taa myy­mään asiak­kaal­le tiet­ty mää­rä pal­ve­lu­ja ko­ti­maan hin­noin.
Tämä kuulostaa taas järkevältä. Ei tässä yhtenäistetä eri maiden hintatasoa, vaan määrätään vain, että suomalaisen operaattorin on myytävä sama tuote samaan hintaan ranskalaiselle turistille, jolla on ranskalainen sim-kortti, kuin suomalaiselle asiakkaalleen.

Toisessa samana päivänä julkaistussa HS:n jutussa todetaan, että
Suo­mes­sa se­kä vi­ra­no­mai­set et­tä ope­raat­to­rit ovat suh­tau­tu­neet epäil­len ko­mis­saa­ri Kros­sin pyr­ki­myk­siin vie­rai­lu­mak­su­jen alen­ta­mi­ses­ta ja pois­ta­mi­ses­ta. 
EPÄI­LY joh­tuu sii­tä, et­tä Suo­mes­sa mat­ka­pu­he­lin­mak­sut ovat EU:n kes­ki­ta­soa ma­ta­lam­mat. On pe­lät­ty ko­ti­mai­seen hin­ta­ta­soon tu­le­van pai­nei­ta, jos hin­to­ja EU-­ta­sol­la yh­te­näis­te­tään. 
Ke­hi­tyk­sen on myös epäil­ty toi­mi­van iso­jen EU:n laa­juis­ten ope­raat­to­rei­den hy­väk­si.

Tästä taas saa sen käsityksen, että hintataso konvergoituu. Mistähän nyt on oikein kyse?

Tietysti kustannukset ovat eri maissa erilaiset. Eihän siinä ole mitään järkeä, että hintojen pitäisi olla samat, vaikka toisessa maassa on halvempi kustannustaso kuin toisessa. Palkkataso on eri maissa erilainen, ja toisissa maissa kattavan verkon rakentaminen on maantieteestä ja asukastiheydestä johtuen kalliimpaa kuin toisissa.

Tietysti joka maassa tulee hintoihin korotuspaineita, jos tämä operaattorien kultakaivos suljetaan. Nyt ne, jotka matkustavat paljon ja joutuvat käyttämään sata- tai tuhatkertaisesti hinnoiteltuja roaming-palveluita, subventoivat niitä kuluttajia, jotka eivät matkusta tai käytä puhelinta matkustaessaan. Se subventio poistuisi, mutta tämän vaikutuksen pitäisi olla samanlainen kaikissa EU-maissa.

On se kumma, kun taloustoimittajat eivät pysty kirjoittamaan näin yksinkertaista uutista niin, että siitä ymmärtäisi, mitä se komissio oikein on esittänyt.